header.jpg

Bestyrelsesudvalg

Under hensyntagen til selskabets størrelse og forretningens kompleksitet vurderes det ikke relevant at etablere egentlige ledelsesudvalg under selskabet bestyrelse.

Bestyrelsen i Prime Office A/S opererer som revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg. Flemming Lindeløv er valgt som formand for nominerings- og vederlagsudvalget, mens Knud Hjorth er valgt som formand for revisionsudvalget. 

Bestyrelsen har i forbindelse med revisionsudvalget følgende overordnede opgave:

At overvåge selskabets regnskabsaflæggelse, den interne kontrol samt fastsætte relationer og rammer for den eksterne revision.  

Læs revisionsudvalgets kommissorium

Bestyrelsen har i forbindelse med nomineringsudvalget følgende overordnede opgave:

At beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelse og ledelse, at vurdere ledelsesorganernes struktur, størrelse, sammensætning og resultater, at vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af ledelsesorganerne, til kandidater til ledelsesposter.

Læs nomineringsudvalgets kommissorium

Bestyrelsen har i forbindelse med vederlagsudvalget følgende overordnede opgave:

At indstille vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse, at sikre vederlag er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og overvåge at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til det øverste ledelsesorgan og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende.    

Læs vederlagsudvalgets kommissorium

Arbejdet i Prime Office A/S's ledelsesudvalg honoreres ikke særskilt, pånær formanden for revisionsudvalget som modtager et honorar.

Læs selskabets vederlagsrapport her