investorrelations.jpg

Vederlagsrapport

Koncernens lønpolitik er udarbejdet i henhold til § 16 i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (”FAIF-loven”).    

En central del af lønpolitikken er at fremme en sund og effektiv risikostyring, der ikke tilskynder til overdreven risikotagning i selskabet, og som sikrer at aktionærernes interesser fremmest mest muligt, samt at beslutninger træffes med en lang tidshorisont for øje.

Læs vederlagsrapport for 2023 her

     

Bestyrelsens vederlag

I overensstemmelse med selskabets vedtægter fastsættes bestyrelsens honorar på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens årlige honorar er markedsrelateret, og formandens honorar udgør to gange det årlige honorar, og næstformanden 1,5 gange det årlige honorar. Det forsøges at tilpasse bestyrelsens årlige honorar til et niveau, der anses for markedsmæssigt. Det ordinære honorar er på generalforsamlingen i 2023 fastsat til 125.000 DKK.     

Bestyrelsen modtager udelukkende et fast vederlag og modtager ikke variabel aflønning. I det omfang der nedsættes udvalg kan der aftales særskilt honorar herfor.    

Selskabets bestyrelse fungerer som vederlags- og nomineringsudvalg, og selskabets bestyrelsesformand, Flemming Lindeløv, er valgt som formand for vederlagsudvalget.    

Selskabets bestyrelse fungerer som revisionsudvalg med selskabets næstformand som formand. Formanden for revisionsudvalget modtager et honorar på 75.000 DKK.

    

Direktionens vederlag

Selskabets bestyrelse fastlægger årligt, efter indstilling fra vederlagsudvalget, direktionens aflønning.    

Direktionen modtager et fast vederlag og modtager aktuelt ikke variabel aflønning, men kan modtage bonus, aktieoptioner og præstationsaktier i det omfang af vederlagsudvalget beslutter det.     

Reglerne for vederlag ud over den faste løn er begrænset i FAIF loven, og bonus kan maksimalt udgøre 50% af den faste løn, og sker efter en række kriterier, der fastsættes af vederlagsudvalget.    

Bestyrelsesformanden redegør for hovedelementerne i sin beretning på generalforsamlingen, hvor formanden fremhæver og begrunder forslaget om vederlag.   

Se vederlagspolitikken her