investorrelations.jpg

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Prime Office A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på corporategovernance.dk. I henhold til Nasdaq Copenhagens ”Regler for udstedere af aktier” skal danske selskaber desuden give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til anbefalingerne.

Bestyrelsen i Prime Office A/S har vurderet alle anbefalinger fra Komitéen for God Selskabsledelse i relation til selskabet, og det er bestyrelsens opfattelse, at selskabet i al væsentlighed følger anbefalingerne og lever op til intentionerne i de anbefalinger for god selskabsledelse, der indgår i Nasdaq Copenhagen A/S’ anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark.

Hvis en anbefaling ikke følges, skal selskabet forklare, hvad årsagen til fravigelsen er, og hvad selskabet i stedet har valgt at gøre (”følg eller forklar”-princippet). Hvis et selskab ikke følger en anbefaling, anses det ikke for regelbrud, men indebærer blot, at selskabets bestyrelse har valgt en anden tilgang.

Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Prime Office A/S (Prime Office A/S, og sammen med selskabets datterselskaber, Koncernen) udgør en del af ledelsesberetningen i seneste årsrapport.

 

Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter  

Prime Office A/S søger at opretholde en aktiv kommunikation med investorerne, primært via elektroniske medier, herunder især selskabets hjemmeside og e-mails. Selskabet offentliggør kvartalsvise meddelelser om regnskaberne. Selskabets bestyrelse har vedtaget en kommunikationspolitik, der findes på selskabets hjemmeside.   

Koncernen overvejer løbende, hvordan kommunikationen med eksisterende og potentielle aktionærer kan styrkes.

Vedtægterne i Prime Office A/S giver aktionærerne gode muligheder for at udøve aktivt ejerskab. Alle aktionærer kan stille forslag på generalforsamlingen og koncernen følger én aktie – én stemme princippet.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar   

Bestyrelsen i Prime Office A/S afholder årligt et længerevarende bestyrelsesmøde hvor bestyrelsens og direktionens forretningsorden gennemgås. Det sker typisk på bestyrelsens første ordinære møde efter generalforsamlingen. I henhold til forretningsordenen drøfter bestyrelsen emner som intern kontrol, selskabets organisation, finansielle risici og -ressourcer, målsætning og strategier, direktionens ledelse af selskabet etc.    

Bestyrelsen mødes fast i henhold til en møde- og arbejdsplan, der fastlægges primo året. Herudover indkaldes bestyrelsen efter behov, når særlige forhold kræver det. Bestyrelsen mødes, enten ved fysisk møde eller ved telefonmøder.

Bestyrelsen har vedtaget en række politikker, som relaterer sig til samfundsansvar. Bestyrelsen lægger vægt på, at såvel aktionærernes, forvalters og øvrige samarbejdspartneres interesser tilgodeses i den løbede ledelse af selskabet.  

Bestyrelsen i Prime Office A/S afholder årligt et længerevarende bestyrelsesmøde med fokus på selskabets strategi.  

I årsrapporten gives der oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers direktions- og bestyrelseserhverv.

 

Bestyrelsens sammensætning og organisering   

I forbindelse med valg til bestyrelsen søger bestyrelsen at sikre, at alle nødvendige kompetencer er til stede i bestyrelsen. Det tilstræbes især, at der i bestyrelsen findes kompetencer inden for ejendomsinvestering og finansiering. Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, og består i dag af 4 medlemmer. Af selskabets vedtægter fremgår, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.  

Alle medlemmer af Prime Office A/S’ bestyrelse er uafhængige i henhold til de definitioner, Nasdaq Copenhagen A/S opererer med i sine vejledninger. Formanden er dog ikke uafhængig længere da han har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år.

Selskabets bestyrelse fungerer som revisionsudvalg med selskabets næstformand som formand. Bestyrelsen har etableret et særskilt vederlags-og nomineringsudvalg med Flemming Lindeløv som formand. Medlemmerne i ledelsesudvalgene er uafhængige. 

Selskabet har valgt en næstformand til sikring af bestyrelsens arbejde i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald. 

 

Ledelsens vederlag

Prime Office A/S har en vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der kan læses på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen modtager udelukkende et fast honorar som godkendes på den ordinære generalforsamling. Det forsøges at tilpasse bestyrelsens årlige honorar til et niveau, der anses for rimeligt og konkurrencedygtigt.    

Direktionen modtager et fast vederlag, ligesom direktionen, alt afhængig af direktionens udøvelse af sine opgaver i årets løb, er berettiget til en bonus for direktionens indsats i det forgangne regnskabsår, der fastlægges af bestyrelsen. Vederlagspolitikken for direktionen er omfattet af de skærpede regler i FAIF-lovningen. Direktionen har teoretisk mulighed for at ledelsen kan modtage præstationsaktier.

Direktionen og bestyrelsen i Prime Office A/S har ingen fratrædelsesaftaler eller andre former for godtgørelser.
Vederlagsrapport

 

Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

Prime Office A/S har en omfattende rapportering af såvel finansiel som ikke finansiel karakter. Koncernen ønsker at skabe transparens om sine forhold og kommunikere målrettet til relevante modtagergrupper. Koncernen offentliggør derfor en lang række forskellige oplysninger via forskellige distributionskanaler, herunder selskabets hjemmeside.

Alle relevante typer risiko samt de væsentligste forretningsmæssige risici og styring heraf er integreret i den årlige strategiplan og er indeholdt i årsrapporten. Direktionen vurderer løbende, om der er behov for at tage højde for andre risici. Bestyrelsen fastlægger rammerne for Prime Office A/S’ rente-, kredit- og valutakursrisici samt adressering af øvrige risici.

Risikorapport

Bestyrelsen har, under hensyntagen til at selskabet kun beskæftiger 2 medarbejdere, valgt ikke at etablere en egentlig whistleblower ordning.

Efter indstilling fra bestyrelsen vælger selskabets generalforsamling for ét år ad gangen et statsautoriseret revisionsfirma til at foretage revisionen af selskabets årsrapport. Forud for indstillingen vurderer revisionsudvalget revisionsfirmaets kompetence og uafhængighed. Under hensyn til koncernens størrelse er etablering af intern revision fravalgt. 

Bestyrelsen er i løbende dialog med revisor hvor blandt andet finanskalender, regnskabsplanlægning, regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn, hensættelser mv. drøftes. Bestyrelsen mødes årligt med revisor på et bestyrelsesmøde før selskabets ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foretager en vurdering af revisors kompetencer og samlede ydelser forud for indstillingen om genvalg/nyvalg på generalforsamlingen.

Corporate governance anbefalinger januar 2024

Corporate governance anbefalinger januar 2023

Corporate governance anbefalinger januar 2022

Corporate governance anbefalinger januar 2021

corporate governance anbefalinger i januar 2020

afrapportering fra december 2018 omkring corporate governance

Corporate governance fra 20.09.2017

Læs Prime Office A/S' Corporate Governance 2017 (PDF-version)

Corporate Governance 2016

Corporate Governance 2015

Corporate Governance 2014

Corporate Governance 2013